Betreft: ledenbrief gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.

Algemene ledenvergadering in Landgraaf: maandag 15 januari 2018, 19.30 uur in de Leenhofkamer in het gemeentehuis van Landgraaf.

Algemene ledenvergadering in Heerlen: woensdag 17 januari 2018, 19.30 uur in de Twee Gezusters, Putgraaf 3, Heerlen-centrum.

Hopelijk heeft u rond deze jaarwisseling even tijd om aandacht te besteden aan deze brief aan de leden van GroenLinks in de gemeenten Heerlen en Landgraaf.

Inleiding:

Tot vrijdag 8 december waren we eigenlijk in de veronderstelling dat de gemeenten en Heerlen en Landgraaf zouden gaan fuseren en dat de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente in november 2018 zouden gaan plaatsvinden. Nu het Kabinet heeft besloten dat die fusie (vooralsnog) niet doorgaat (het wetsvoorstel is ingetrokken), zullen er ook in Landgraaf en Heerlen op 21 maart 2018 verkiezingen zijn.

Het bestuur van de GroenLinks-afdeling Parkstad Limburg heeft weliswaar al voorbereidende werkzaamheden voor deze verkiezingen gedaan, maar die hadden vooral betrekking op Kerkrade, waarvan al langer bekend is dat GroenLinks daar mee gaat doen. Voor het bestuur, de kandidatencommissie, de programmacommissie en de campagnecommissie betekenen de verkiezingen in Heerlen en Landgraaf vooral opschalen van de activiteiten, maar ook in een hogere versnelling werken.

  1. Herhaalde oproep om u kandidaat te stellen:

GroenLinks is in Heerlen momenteel vertegenwoordigd door één raadslid, te weten Sajjad Rahnama’i. Hij wordt in de fractie door enkele mensen ondersteund. Wij streven ernaar om de gelegenheid te nemen om een vernieuwing en verbreding van de kieslijst te bewerkstelligen.

GroenLinks is ook in Landgraaf momenteel vertegenwoordigd door één raadslid, te weten Thomas Boijmans. Hij wordt in de fractie eveneens door enkele mensen ondersteund. We vinden dat hij het goed doet en zich vooral ook uitstekend staande heeft gehouden in de verscheurde raad en alle perikelen rondom de nu afgeketste fusie.

Maar eigenlijk willen we zowel in Heerlen als in Landgraaf meer dan één raadszetel. En dat moet ook goed mogelijk zijn omdat GroenLinks de meest recente verkiezingen (fors) gewonnen heeft. Een sterke kandidatenlijst, een goed programma en een levendige verkiezingscampagne zullen daaraan bijdragen.

Wellicht heeft al kennis genomen van de oproep per e-mailbericht van de kandidatencommissie van 14 december jl. om u kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen en hier ook al gehoor aan gegeven? Is dit bericht echter aan uw aandacht ontsnapt of twijfelt u nog? Dan verzoeken wij u nogmaals om deze voor u kleine, maar voor GroenLinks in Heerlen of Landgraaf belangrijke stap te zetten: wilt u zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad van Landgraaf? We zoeken GroenLinksers van allerlei ‘pluimage’, jong en oud, vrouwen en mannen, al lang lid van GroenLinks of zeer recent, voor hoog op de lijst (met de bedoeling om ook na de verkiezingen actief te blijven) of lager, enzovoort. We zoeken u dus.

Omdat het nogal kort dag is, hoopt de kandidatencommissie dat u zich ‘spontaan’ meldt. Want ook als u niet direct de ambitie hebt om in de gemeenteraad te komen, draagt u bij aan een goede verkiezingsuitslag door u kandidaat te stellen. De vereisten voor kandidaatstelling zijn minimaal:

  • u moet lid zijn (geworden) van GroenLinks; en
  • van ‘onbesproken gedrag zijn.

Als u daadwerkelijk de ambitie heeft om raadslid te worden dan is bijkomend vereist dat u in de Gemeente Heerlen, respectievelijk Landgraaf woont (dan wel bereid bent om daarnaartoe te verhuizen).

Als u zich aanmeldt voor een plek hoog op de lijst, dan zal de kandidatencommissie contact met u opnemen voor een gesprek. Wilt u lager op de lijst, dan is het invullen van enkele formulieren voldoende.

  • Voor Heerlen kunt u zich aanmelden bij de coördinator van de kandidatencommissie voor Heerlen: Timoer Reijnders, e-mailadres timoerreijnders@gmail.com en telefoonnummer 06 426 337 74.
  • Voor Landgraaf kunt u zich aanmelden bij de coördinator van de kandidatencommissie voor Landgraaf, Ewout Tijdeman, e-mailadres: ewout@access2.nl en telefoonnummer: 06 524 778 49.

ALV Landgraaf op maandag 15 januari 2018 en ALV Heerlen op woensdag 17 januari 2018.

Zo snel mogelijk, naar verwachting de tweede week van januari wil de kandidatencommissie de conceptlijst ter vaststelling voorleggen aan de Algemene Ledenvergaderingen van GroenLinks Parkstad.

  • De ALV voor Landgraaf wordt gehouden op maandagavond 15 januari 2018, aanvang 19.30 uur in de Leenhofkamer in het gemeentehuis van Landgraaf.
  • De ALV voor Heerlen wordt gehouden op woensdagavond 17 januari 2018, aanvang 19.30 uur in de Twee Gezusters, Putgraaf 3, Heerlen-centrum.
  1. Meedoen? Graag!

Nu de verkiezingen met rasse schreden naderen zijn er ook meer mensen nodig die willen meedenken en meewerken. Meedenken kan bijvoorbeeld in de programmacommissie of anderszins op een ‘vakgebied’ kennis aanleveren voor de verkiezingsprogramma’s. Meewerken kan in de campagnecommissie of door hele praktische werkzaamheden te doen. Doet u mee? Graag! Laten we samen aan de inwoners van Heerlen en Landgraaf zien, dat stemmen op GroenLinks de beste keuze is.

Meld u aan bij de secretaris van ons bestuur Tim Zeevaarders, e-mail: parkstad@groenlinks.nl of parkstad.groenlinks@gmail.com.

  1. Een gift aan het verkiezingsfonds? Van harte welkom!

Campagnevoeren kost behoorlijk veel geld en hoe meer geld we ter beschikking hebben, des te meer mogelijkheden we hebben om GroenLinks onder de aandacht van de kiezers te brengen. Wij verzoeken u om ook bij te dragen aan de verkiezingskas van GroenLinks in Heerlen en/of Landgraaf. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nummer NL07 TRIO 0390 2416 79 ten name van GroenLinks Parkstad Limburg.

Tot slot

Wij hopen dat deze oproep bij u ook enthousiasme wekt om van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen voor GroenLinks een succes te maken. Uw bijdrage daaraan is van harte welkom.

Wij wensen u en uw naasten een fijne jaarwisseling toe, zonder al te veel vuurwerk, en veel geluk in 2018, in een goede gezondheid. En dat 2018 u ook veel voldoening en reden tot tevredenheid mag schenken, wat ons betreft natuurlijk ook in politiek opzicht.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de afdeling Parkstad Limburg van GroenLinks,

Ali Daliry

voorzitter

E-mailadres: alidaliry@hotmail.com

Secretaris van de afdeling:

Tim Zeevaarders

E-mailadres: parkstad.groenlinks@gmail.com of parkstad@groenlinks.nl

Zie voor meer informatie de website van het bestuur van de GroenLinks-afdeling Parkstad Limburg: https://parkstad.groenlinks.nl/

Of de Facebook-pagina: https://www.facebook.com/GroenLinksParkstad/